The Siam Hotel wedding

ทุกครั้งที่ต้องมาถ่ายภาพแต่งงานที่โรงแรม THE SIAM HOTEL ก็จะมีความตื่นเต้นทุกครั้ง  จะพยายามคิดมุมใหม่ๆเสมอ ถึงโรงแรม
THE SIAM HOTEL จะเป็นโรงแรมที่ไม่ใหญ่มาก แต่กลับเป็นโรงแรมที่มีมุมถ่ายภาพแบบไม่จำกัด ด้วยสไตล์ของโรงแรมที่มีเอกลักษณ์
และเป็นโรงแรมที่ติดริมแม่น้ำ THE SIAM HOTEL จึงเป็นอีกโรงแรมที่เจ้าสาวหลายๆคนไฝ่ฝันว่าอยากมีพิธีแต่งงานที่นี่
#THESIAM #THESIAMHOTEL

 

ถ่ายงานแต่งงาน กับลูกค้าต่างชาติ ครั้งแรกที่โรงแรม The Siam hotel เป็นโรงแรมที่สวยโดดเด่นในทุกมุม  
โรงแรม The Siam hotel สำหรับผมน่าจะเป็นโรงแรมที่สวยที่สุดใน กทม แล้วล่ะ 

 

No images found, please add some images.