Nini Note wedding , ถ่ายรูปแต่งงาน, ถ่ายภาพแต่งงาน

ถ้าใครที่ตามงานของผมอยู่จะรู้ว่า โทนสีของอัลบั้มนี้แตกต่างจากงานอื่นๆ เพราะสไตล์ภาพของผมจะเป็นแนวที่อบอุ่น มีความเป็นธรรมชาติ ซึ่งจะ
แตกต่างจากงานนี้ เพราะเจ้า บ่าวเจ้าว เลือกที่จะจัดงานที่บ้านในสไตล์อิตาลี เพราะคุณโน๊ตเจ้าบ่าว เป็นสถาปนิกที่เคยทำงานที่อิตาลีมาก่อน 
จึงอยากให้งานแต่งงานออกมาในสไตล์นั้น. โทนสีของงานนี้จึงออกมาในโทนแบบต่างประเทศ ซึ่งจะต่างจากทุกๆงานที่เคยทำ

งงาน

No images found, please add some images.